Blogy

Hodnocení důkazů při výmazu užitného vzoru

Hodnocení důkazů správního orgánu podle vlastního uvážení je myšlenkovou úvahou, při které posuzující přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, pravděpodobnostní, věrohodnostní úsudky, které zmiňuje v odůvodnění svého rozhodnutí (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 1996, č. j. 6 A 561/94-22).

Rozsah ochrany užitného vzoru je dán nároky na ochranu

Je na přihlašovateli, aby v přihlášce svůj užitný vzor dostatečně specifikoval a tím ho odlišil od známého stavu techniky.

Kolize průmyslového vzoru a užitného vzoru

Konflikt průmyslového vzoru a užitného vzoru s dřívějším právem přednosti zákon č. 207/2000 Sb. neřeší, neboť jde o dva rozdílné instituty ochrany průmyslového vlastnictví.

K zápisné způsobilosti užitného vzoru - způsob ovlivňování duševní činnosti

Užitným vzorem nemůže být podle § 2 odst. B) zákona č. 478/1992 Sb. vnější úprava určitého výrobku; ve smyslu ustanovení § 2 odst. C) tohoto zákona nelze také za užitný vzor považovat způsob ovlivňování duševní činnosti, přesto, že je v daném řešení přihlašovatelem spatřován efekt přihlášeného řešení.

Syndikovat obsah