Kolize průmyslového vzoru a užitného vzoru

Konflikt průmyslového vzoru a užitného vzoru s dřívějším právem přednosti zákon č. 207/2000 Sb. neřeší, neboť jde o dva rozdílné instituty ochrany průmyslového vlastnictví. Zatímco institut užitného vzoru je zaměřen na ochranu technického řešení, tedy na ochranu konstrukčního uspořádání, materiálového složení a vzájemného propojení jednotlivých součástí, institut průmyslového vzoru je zaměřen na ochranu vnějšího vzhledu výrobku, přičemž podle ustanovení § 7 odst. 1 uvedeného zákona se při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru.

Rozhodnutí předsedy ÚPV č. j. PVZ 2002-34021 ze dne 19. 2. 2007

Odvolací orgán nejprve konstatoval, že užitný vzor č. 12568 byl zveřejněn až po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru, tento namítaný dokument je tudíž pro posouzení splnění zápisných podmínek napadeného průmyslového vzoru nerozhodný. Konflikt průmyslového vzoru a užitného vzoru s dřívějším právem přednosti zákon č. 207/2000 Sb. neřeší, neboť jde o dva rozdílné instituty ochrany průmyslového vlastnictví. Zatímco institut užitného vzoru je zaměřen na ochranu technického řešení, tedy na ochranu konstrukčního uspořádání, materiálového složení a vzájemného propojení jednotlivých součástí, institut průmyslového vzoru je zaměřen na ochranu vnějšího vzhledu výrobku, přičemž podle ustanovení § 7 odst. 1 uvedeného zákona se při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru.

(…) Argumentaci navrhovatele výmazu v tom smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 207/2000 Sb., je nutno konstatovat, že s výjimkou prohlášení Z. S., jednoho ze společníků navrhovatele výmazu, že napadený průmyslový vzor je jeho autorským dílem, není tento důvod výmazu podložen žádným důkazním prostředkem. Mimoto, podle ustanovení § 27 odst. 3 uvedeného zákona je nutné, aby v případě neoprávněného užití díla chráněného podle autorského práva byl návrh na výmaz podán pouze osobou, jejíž práva jsou dotčena. Tato podmínka však není v předmětném případu splněna.