přihláška

Instrukce k vyplnění přihlášky užitného vzoru

Řešení užitného vzoru musí být v přihlášce vysvětleno tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

 

Popis řešení užitného vzoru musí obsahovat následující podkapitoly:

a) název řešení užitného vzoru;

b) oblast techniky, které se řešení užitného vzoru týká;

K zápisné způsobilosti užitného vzoru - způsob ovlivňování duševní činnosti

Užitným vzorem nemůže být podle § 2 odst. B) zákona č. 478/1992 Sb. vnější úprava určitého výrobku; ve smyslu ustanovení § 2 odst. C) tohoto zákona nelze také za užitný vzor považovat způsob ovlivňování duševní činnosti, přesto, že je v daném řešení přihlašovatelem spatřován efekt přihlášeného řešení.

Řízení o přihlášce užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá na základě tak zvaného registračního principu - úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, ale nezkoumá jej z hlediska kritéria novosti a tvůrčí úrovně. Pouze ty přihlášky, které zjevně nevyhovují podmínkám pro ochranu, budou v tomto stádiu vyřazeny.

Odbočení

Institut, který dává přihlašovateli možnost „odbočení“ ze své přihlášky vynálezu, která byla již dříve podána v České republice. Úřad „odbočovateli“ přizná právo přednosti z původní přihlášky.

Právo přednosti

Podáním přihlášky užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovateli právo přednosti.

Přihláška užitného vzoru

O ochranu užitného vzoru se žádá přihláškou podanou příslušnému Úřadu. Její náležitosti upravuje § 8 zákona.

Služby patentového zástupce

Právo duševního vlastnictví představuje složitou a širokou oblast a pro vyřizování konkrétních požadavků se vždy doporučuje poradit se s odborníky. Je třeba pamatovat na to, že především v případě patentů je znění popisu vynálezu důležité a určuje rozsah ochrany a skutečnou hodnotu duševního vlastnictví.

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky užitného vzoru:

Plné moci k zastupování před patentovým úřadem

Syndikovat obsah