užitný vzor

Rozsah ochrany užitného vzoru je dán nároky na ochranu

Je na přihlašovateli, aby v přihlášce svůj užitný vzor dostatečně specifikoval a tím ho odlišil od známého stavu techniky.

Kolize průmyslového vzoru a užitného vzoru

Konflikt průmyslového vzoru a užitného vzoru s dřívějším právem přednosti zákon č. 207/2000 Sb. neřeší, neboť jde o dva rozdílné instituty ochrany průmyslového vlastnictví.

K zápisné způsobilosti užitného vzoru - způsob ovlivňování duševní činnosti

Užitným vzorem nemůže být podle § 2 odst. B) zákona č. 478/1992 Sb. vnější úprava určitého výrobku; ve smyslu ustanovení § 2 odst. C) tohoto zákona nelze také za užitný vzor považovat způsob ovlivňování duševní činnosti, přesto, že je v daném řešení přihlašovatelem spatřován efekt přihlášeného řešení.

Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem

„Oproti užitnému vzoru představuje patent vyšší stupeň ochrany technického řešení.“

Užitné vzory v Evropě

Některé evropské státy mají pro užitný vzor jiné názvy - např. Francie má osvědčení užitečnosti, Nizozemsko patent s kratší dobou platnosti. Naopak některé státy – například Velká Británie, k zavedení institutu ochrany užitného vzoru ještě nedospěly.

Rozšíření užitného vzoru do zahraničí

Přihlašování užitného vzoru do zahraničí je obdobné jako u patentů. Jednou z možností, jak rozšířit užitný vzor do zahraničí, je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) – ve zkratce PCT. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského).

Přihláška užitného vzoru

O ochranu užitného vzoru se žádá přihláškou podanou příslušnému Úřadu. Její náležitosti upravuje § 8 zákona.

Předmět ochrany

Původcem užitného vzoru může být pouze osoba fyzická či její právní nástupce – osoba fyzická nebo osoba právnická. Za původce je považován ten, který užitný vzor vytvořil vlastní tvořivou prací – z tohoto důvodu se jím nemůže stát právnická osoba.

K historii užitného vzoru

Institut právní ochrany užitných vzorů je znám již od roku 1891, kdy byl v Německu přijat první zákon o užitných vzorech. Důvodem k přijetí byla skutečnost, že ani jeden z do této doby přijatých zákonů, tj. zákon o vzorech a modelech z roku 1876 a patentový zákon z roku 1877, dostatečně nepokrýval potřeby tehdejší ekonomiky.

Informace o užitných vzorech

Zvolte některou z následujících možností:

Syndikovat obsah