výmaz

Hodnocení důkazů při výmazu užitného vzoru

Hodnocení důkazů správního orgánu podle vlastního uvážení je myšlenkovou úvahou, při které posuzující přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, pravděpodobnostní, věrohodnostní úsudky, které zmiňuje v odůvodnění svého rozhodnutí (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 1996, č. j. 6 A 561/94-22).

Právní ochrana užitného vzoru

„Majitel užitného vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah