návrh na výmaz

Hodnocení důkazů při výmazu užitného vzoru

Hodnocení důkazů správního orgánu podle vlastního uvážení je myšlenkovou úvahou, při které posuzující přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, pravděpodobnostní, věrohodnostní úsudky, které zmiňuje v odůvodnění svého rozhodnutí (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 1996, č. j. 6 A 561/94-22).

Výmaz užitného vzoru

Výmaz je možné provést na návrh kohokoliv po celou dobu platnosti užitného vzoru. Navrhovatel výmazu nemusí prokazovat právní zájem, pokud není návrh na výmaz podán po zániku užitného vzoru.

Důvody k výmazu stanovil § 17 zákona následovně:

a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně,

Syndikovat obsah